Με τη φωτογραφία όλα ξεκίνησαν το 1989 όταν ήρθε στα χέρια μου η πρώτη φωτογραφική μηχανή και τότε άρχισε και η ενασχόλησή μου με όλο τον κόσμο της φωτογραφίας. Η φωτογραφία για μένα είναι διαδικασία. Ξεκινάς από την ιδέα, ψάχνεις τον τόπο και χρόνο που θα την υλοποιήσεις και μετά έρχεται εκείνη η στιγμή που δουλεύεις την φωτογραφία σου και έχεις το αποτέλεσμα που είχες σκεφτεί.
Πολλές ώρες στον σκοτεινό θάλαμο περιμένοντας να δω το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που με μαγεύει ακόμη και σήμερα.
Σήμερα ο σκοτεινός θάλαμος έγινε ψηφιακός όπως και το αποτέλεσμα, άλλα παρέμεινε η ίδια διαδικασία εμπλουτισμένη με γνώση, εμπειρία και τεχνολογία. Όλα αυτά σε ένα αρμονικό ρυθμό συνυπάρχουν για να δημιουργώ εικόνες που έχω στο μυαλό μου, εικόνες που φαντάζομαι, εικόνες που βλέπω και εικόνες που μου προβάλλονται.
Το να κάνω φωτογραφία, είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος έκφρασης και μια ανάγκη μου, που μέχρι σήμερα με μαγεύει ακόμη.

Photography started in 1989 when the first camera came into my hands and then my involvement with the whole world of photography began. Photography for me is a process. You start with the idea, you look for the place and time that you will implement it and then comes the moment when you work on your photo and you have the result that you had thought.
Many hours in the darkroom waiting to see the result of a process that enchants me even today.
Today the darkroom has become digital as well as the result, but the same process has been enriched with knowledge, experience and technology. All this at a harmonious pace coexists to create images that I have in my mind, images that I imagine, images that I see and images that are projected on me
Making a photo is a way of life, a way of expression and a need of mine, which still fascinates me.

error: Content is protected !!